Program

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Centrum Dziecka i Rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny (CDR) będzie nową jednostką systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci. CDR-y powstaną z rozwinięcia i wzmocnienia funkcji publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi od najmłodszych lat życia dzieci, prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Przygotowanie oferty dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych i wspierania rozwoju swoich dzieci (warsztaty, kursy). Ponadto CDR-y będą udzielały także konsultacji i zapewnią doradztwo specjalistów z innych sektorów (asystentów rodziny, pracowników socjalnych).


NARODOWY EDUKACYJNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS PO COVID-19

Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć krzywdzącego syndromu straconego pokolenia uruchomimy dodatkowe, dobrowolne zajęcia, których celem nie będzie robienie sprawdzianów i ocenianie, a stworzenie możliwości uzupełnienia materiału i wiedzy tam, gdzie na skutek pandemii pojawiły się zaległości. Oprócz nadrabiania wiedzy drugim elementem programu będzie promocja aktywności sportowej przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach. Towarzyszyć temu będzie program realizowany z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju, nakierowany na szkolenia nauczycieli WF w celu efektywnego wykorzystania lekcji WF dla skutecznej poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po nauce zdalnej oraz tworzenia pozalekcyjnych profesjonalnych klubów sportowych. Szkolenia nauczycieli będą zawierały także bardzo ważny komponent psychologicznego wsparcia dzieci i młodzieży. Program będzie finansowany z funduszu COVID, a wszelkie materiały oraz propozycje formy zajęć przygotowane zostaną w MEiN, z uwzględnieniem każdego przedmiotu i wszystkich poziomów nauczania. Program rozpocznie się w 2021 r., a jego kontynuacja będzie możliwa w kolejnych latach.


KOMPETENCJE CYFROWE

Polska szkoła wzbogaci się o „latarnika cyfryzacji”. To wybrani nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój takich kompetencji wśród uczniów. Będą uczyć poruszania się w gąszczu informacji, zachowania bezpieczeństwa w sieci oraz odporności na fake newsy. W roku szkolnym 2021/2022 zostanie wprowadzony jednolity standard elektronicznego dziennika dla polskich szkół wszystkich szczebli, który będzie wysoko wydajną platformą komunikacji uczniów i rodziców ze szkołą z możliwością tworzenia klas wirtualnych.CYFROWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Nie będzie nowoczesnej szkoły bez wykorzystania nowych technologii w systemie edukacji. Dlatego wdrożymy repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich. Pozwolą one nauczycielom poświęcić więcej czasu na indywidualną pracę z uczniami. W szczególny sposób wspomogą naukę uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych (np. z powodu choroby).„ZIELONA SZKOŁA” (1000 ZEROEMISYJNYCH SZKÓŁ)

Kompleksowa termomodernizacja i remont to nie tylko poprawa estetyki i użyteczności budynków oświatowych, ale także optymalizacja energetyczna – i to w wydaniu przyjaznym dla środowiska. Planujemy zrealizować termomodernizację szkół poprawiającą efektywność energetyczną, wyposażyć budynki w instalację ogrzewania ekologicznego, energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne.DODATKOWY MODEL WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ GABINET PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY W KAŻDEJ SZKOLE

Chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego. Troska o zdrowie psychiczne dzieci, zwłaszcza w kontekście powrotu do nauki stacjonarnej po pandemii COVID-19, ma charakter priorytetowy. Kluczem do skutecznej pomocy dzieciom, które mierzą się z problemami, jest wczesne rozpoznanie trudności, dlatego ich identyfikacja będzie elementem szkolenia nauczycieli. W tym celu zostanie opracowany dodatkowy model wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży na podstawie badań uczniów w 1200 losowo wybranych szkołach w Polsce. Model ten zostanie następnie zastosowany we wszystkich szkołach w Polsce. Dodatkowo szkolenia prowadzone przez specjalistów z AWF dla nauczycieli WF zawierać będą także bardzo ważny komponent psychologiczny, nakierowany na efektywne zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej.PRZYJAZNA I DOSTĘPNA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

Szkoła i przedszkole muszą być przyjazne, dostępne dla każdego ucznia, odpowiadające na jego potrzeby. Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, tak by zapewnić warunki sprzyjające integralnemu rozwojowi dla wszystkich uczniów. W tym celu wzmocnimy potencjał polskiego szkolnictwa specjalnego. Zlikwidujemy bariery w zakresie dostępności architektonicznej w szkołach. Wykorzystamy potencjał materialny oraz kadrowy szkół i placówek specjalnych, które oprócz własnej działalności będą wspierać przedszkola i szkoły ogólnodostępne. Chcemy, by dzieci z niepełnosprawnościami nie napotykały na swej drodze również barier mentalnych i społecznych, dlatego przez działania edukacyjne będziemy budować przestrzeń dla zrozumienia i empatii.AKCJA „POZNAJ POLSKĘ”

Edukacja nie może być prowadzona wyłącznie w ścianach budynków szkolnych. W środkach na realizację programu znajdzie się także dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wesprze finansowo i opracuje merytorycznie programy przykładowych wycieczek edukacyjnych.KREDYT STUDENCKI

Wprowadzimy zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów. Studencki kredyt to rozwiązanie, które w innych krajach funkcjonuje od dawna, powinno być dostępne również w Polsce. Po okresie studiów pieniądze będą zwracane z narastającą ratą dostosowaną do rosnących przychodów absolwentów.PROGRAM ŚWIETLICA

Instytucja świetlicy przejdzie reformę, na którą długo czekaliśmy. Będziemy dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby jednak dzieci rzeczywiście chciały zostać po lekcjach, należy zaproponować wartościową ofertę na pograniczu edukacji i rekreacji. Świetlice będą miejscami, w których uczniowie mogą np. nauczyć się grać w szachy czy przystąpić do nauki programowania.FUNDUSZ NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI

Utworzymy fundusz, którego celem będzie pobudzenie współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu. Ponadto fundusz będzie rozszerzał mandat inwestycyjnego funduszu Green Hub o wsparcie polskich systemów magazynowania energii. To projekt rzędu 1,5-2,5 mld PLN (70-80 proc. będzie przeznaczone na fundusz rozwoju klastra, a 20-30 proc. na fundusz przekwalifikowania).KADRY PRZYSZŁOŚCI

Utworzymy nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne (harcerstwo, wolontariat, samorząd uczniowski, młodzieżowe rady), osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII KOPERNIKAŃSKIEJ

W 2023 r. obchodzimy 550-lecie urodzin jednego z największych Polaków, Mikołaja Kopernika. Z tej okazji rząd przygotuje wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej - forum współpracy naukowej oraz programów kształcenia dla polskich i zagranicznych uczonych, zwłaszcza w takich dziedzinach jak medycyna, astronomia, fizyka czy matematyka, a także program kształcenia w tych dziedzinach. Będziemy dbać także o dalszy rozwój takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawskie Towarzystwo Naukowe czy Narodowe Centrum Nauki.LOKALNE „PIASKOWNICE REGULACYJNE”

„Piaskownice regulacyjne” to nic innego jak środowiska testowe dla nowych, innowacyjnych dziedzin rozwoju. Będą organizowane w wybranych lokalizacjach i mają dotyczyć poszczególnych obszarów, jak np. sztuczna inteligencja czy samochody autonomiczne. Mając na uwadze lokalne uwarunkowania, dostosujemy przepisy wspierające tworzenie w innowacyjnych obszarach gospodarki klastrów, które zachęcą przedsiębiorstwa do eksperymentów technologicznych.OŚWIATOWE MBA

Stworzymy nowe warunki rozwoju dla kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów. Niezbędna jest także reforma kształcenia dyrektorów szkół i podwyższenie poziomu kursów na dyrektorów w kierunku „oświatowego MBA”.FUNDUSZ SPORTOWY

Zwiększymy liczbę godzin wychowania fizycznego oraz wprowadzimy większą różnorodność w zakresie sposobu prowadzenia zajęć. Towarzyszyć temu będzie również uregulowanie możliwości zwolnień z zajęć – wszystko po to, aby zamiłowanie do sportu i świadomość żywieniowa kształtowane były już na samym początku ścieżki edukacyjnej. Zajmie się tym trener zdrowia, który będzie realizował wczesnoszkolny program wychowania fizycznego. Jednocześnie każda szkoła, również mniejsza, powinna umożliwić uprawianie przynajmniej jednej interesującej, ale mniej popularnej dziedziny sportu, jak np. szermierka, wspinaczka, łucznictwo czy narciarstwo biegowe.SILNE KLASTRY

Utworzymy 6 klastrów sektorowych wspieranych przez odpowiednie programy uczelniane, dodatkowe finansowanie i ekspertów branżowych:


  • biotechnologia i MedTech - Warszawa i Łódź,

  • pojazdy niskoemisyjne i komponenty – województwo śląskie i dolnośląskie,

  • elektronika – Poznań,

  • chemia – Szczecin i Police,

  • IT – zdecentralizowany klaster Warszawa, Lublin, Kraków, Gdańsk, Wrocław,

  • przemysł zbrojeniowy – Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola. ŻYWA EDUKACJA

Będziemy działać na rzecz aktywnego poznawania przez ucznia własnego otoczenia. Wiedzę na temat spraw lokalnych będą przekazywać nie tylko nauczyciele, lecz także regionaliści. Zaproponujemy listę kluczowych regionalnych miejsc wycieczkowych oraz spis lektur, pozwalających lepiej poznać małe ojczyzny. Urozmaicenie edukacji szkolnej w tym obszarze będzie możliwe dzięki wizytom w lokalnych muzeach. Będziemy animować współpracę między szkołami oraz instytucjami publicznymi. Mając przekonanie jak ważną dziedziną jest historia, podzielimy przedmiot na historię powszechną i historię Polski – z oddzielnymi programami oraz ścieżkami nauczania.


SZERSZY UDZIAŁ RODZICÓW W EDUKACJI I ŻYCIU SZKOŁY

Szkoła to instytucja, na którą realny wpływ powinni mieć również rodzice. Dlatego w każdej placówce powstanie rada szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów – w równej liczbie. Rada będzie aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. To rada będzie uchwalać statut szkoły, a także opiniować projekt planu finansowego. Z własnej inicjatywy będzie mogła wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie poprawności działania szkoły oraz oceniać jej sytuację i stan. Obowiązek powołania rady będzie wprowadzany stopniowo – na początek w szkołach średnich.WIĘCEJ HISTORII W PROGRAMIE NAUCZANIA

Zwiększymy rolę historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich, także w perspektywie egzaminu maturalnego. W liceach ogólnokształcących i technikach (3. lub 4. klasa szkoły średniej) wprowadzimy zajęcia z historii XX w. (głównie Polski). Umożliwimy realizację przedmiotu w atrakcyjnej formie warsztatowej. Ponadto wprowadzimy coroczny ogólnopolski quiz historyczny i konkurs retoryki dla szkół.FUNDUSZ MŁODZIEŻOWYCH RAD GMIN

Polska lokalna potrzebuje osób młodych, energicznych i pomysłowych. Dlatego przedstawimy program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież.ZNIŻKI DO TRZYDZIESTKI

Zależy nam, aby kultura naprawdę była dostępna. Rozszerzymy ofertę zniżkową w instytucjach państwowych. Wprowadzenie zniżek do strategicznych obiektów kultury (np. Wawel i inne rezydencje królewskie, Muzea Narodowe, w tym Muzeum Czartoryskich), które będą dostępne za darmo dla osób do 26. roku życia (dla osób między 26. a 30. rokiem życia planujemy zniżkę 50 proc). Wstęp bezpłatny i zniżki powinny obowiązywać również osoby z zagranicy wpisujące się w ramy wiekowe programu.


OGÓLNOPOLSKIE KONSULTACJE Z MŁODZIEŻĄ

Aby naprawdę zadbać o dobrą przyszłość kolejnego pokolenia Polaków, trzeba zapytać młodych o zdanie. Przeprowadzimy ogólnopolskie konsultacje pod hasłem „Dialog pokoleń”. Efektem najpierw badań, a potem publicznej debaty, mają być założenia długofalowej polityki państwa, obejmującej wszystkie dziedziny życia. Chcemy rozwijać Polskę nie tylko dla młodych – chcemy rozwijać Polskę razem z młodymi.POLONIA+

Ułatwimy młodzieży polonijnej dostęp do kształcenia się w Polsce. Program obejmie 10 tys. młodych osób spośród Polonii (i Polaków ze Wschodu) i będzie się koncentrował szczególnie na edukacji na poziomie szkół średnich i wyższych uczelni.BANK STYPENDIÓW I STAŻY

Wprowadzimy interaktywną platformę zawierającą bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży. Pomysł jest wzorowany na rozwiązaniu z powodzeniem funkcjonującym w Niemczech.PROGRAM SPORTOWE NADZIEJE

Przedstawimy nowy program dotyczący sportów wyczynowych, który będzie polegał na identyfikacji grupy 15-16-letnich zawodników z potencjałem w strategicznych dyscyplinach sportowych. Zostaną oni objęci długoterminową opieką szkoleniową przez polskie związki sportowe oraz Instytut Sportu. Uczestnicy programu uzyskają także dostęp do badań oraz wsparcia dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów.EDUKACYJNE PRACOWNIE PRZYSZŁOŚCI

Silna gospodarka przyszłości, dobre życie Polaków zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób zadbamy o rozwój talentów młodych ludzi. Aby sprostać tym wyzwaniom uruchomimy sieć Pracowni Przyszłości – ośrodków edukacyjnych oferujących specjalne zajęcia rozwijające w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i technologii. Planujemy udostępnienie takich centrów we wszystkich powiatach zapewniając równy dostęp do zajęć dla wszystkich uczniów. Ośrodki te prowadzić będą zajęcia laboratoryjne dla uczniów w ramach obowiązującej podstawy programowej, a dodatkowo zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych w poszczególnych dziedzinach.NOWOCZESNY PATRIOTYZM

Zaproponujemy powstanie funduszu, z którego będą przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule. Program ten będzie skierowany szczególnie do organizacji lokalnych (w tym do kół gospodyń wiejskich).WIĘKSZA TRANSPARENTNOŚĆ NGO

Zmniejszymy biurokratyczne obciążenia organizacji pozarządowych i uprościmy publiczny dostęp do informacji o organizacjach. To, co do tej pory było dobrą praktyką liderów III sektora, będzie obowiązkiem dla dużych NGO-sów.ODZYSKANIE DZIEŁ SZTUKI ZRABOWANYCH POLSCE

Polska w czasie II wojny światowej utraciła przynajmniej 500 tys. dzieł sztuki. Liczba ta nie obejmuje jednak przedmiotów kultury materialnej, które po wojnie mogły nabyć status dzieł sztuki (przez upływ czasu) czy cennych zbiorów bibliotecznych i rękopisów. Dlatego wzmocnimy instytucje za to odpowiedzialne zatrudniając specjalistów, którzy będą zajmować się kwerendą, śledzeniem śladów, a także odzyskiwaniem dzieł sztuki za granicą.ORGANIZACJA SIEDZIBY DLA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Ten kameralny teatr operowy powołany w 2017 r. ma wystawiać zarówno repertuar dawny, barokowy, klasycystyczny, jak też sceniczne i półsceniczne spektakle widowiskowe. Obecnie Opera ma jedynie tymczasową siedzibę, a potrzebuje permanentnej. Dzięki nowej siedzibie widzowie mogą podziwiać klasyczny repertuar w nowoczesnej siedzibie, a artyści mieli zapewnione odpowiednie zaplecze i warunki do pracy.USTAWA O UPRAWNIENIACH ARTYSTÓW ZAWODOWYCH

Tylko niecałe 7 proc. artystów można zaliczyć do grupy osób zamożnych. Jednocześnie aż 54 proc. z nich pracuje w ramach umowy o dzieło, a 30 proc. bez żadnej umowy. Skutkiem tego około połowa artystów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, ani też nie odprowadza składek emerytalnych. Dlatego opracowaliśmy założenia ustawy o uprawnieniach artystów zawodowych dla najbiedniejszych artystów, które cywilizują warunki pracy artystycznej i zapewniają najniżej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Projekt zakłada możliwość uzyskania przez artystę dopłaty do składki na ubezpieczenie społeczne.A TO POLSKA WŁAŚNIE

Przetłumaczymy najważniejsze książki społeczne i historyczne dotyczące Polski na język angielski, francuski, hiszpański i hebrajski. Przekłady będziemy promować wśród czytelników w innych krajach i w ten sposób opowiadać światu o Polsce.UJEDNOLICENIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INSTYTUCJI PAŃSTWA

W tej chwili każda instytucja funkcjonuje w obrębie różnych estetyk. Planujemy to zmienić i wprowadzić jednolitą identyfikację wizualną instytucji państwowych. Takie standardy obowiązują m.in. we Francji i w Niemczech. Kompleksowa strategia wizualno-promocyjna nie tylko wprowadzi porządek, ale też poprawi wizerunek urzędów w oczach Polaków.POLSKI KANON

Przedstawimy inicjatywę, która w 100 lat od odzyskania niepodległości podsumuje rozwój polskiej kultury literackiej. W ten sposób powstanie literacki kanon dzieł, które krzepią, ale i prowadzą do zadawania ważnych pytań, a przede wszystkim dają obraz przemian polskości na przestrzeni lat.SIEĆ NOWOCZESNYCH MUZEÓW

Realizujemy wyjątkowy projekt budowy bardzo szerokiej sieci nowoczesnych muzeów - państwo polskie jest zaangażowane w ponad 100 projektów muzealnych w całym kraju. Wszystkie te instytucje pełnią tradycyjne funkcje – kształcenia, edukacji, tworzenia narodowej tożsamości. Jednocześnie nowe muzea budowane są według światowych standardów – jako instytucje nowoczesne, interaktywne, zachęcające do zadawania pytań o przeszłość i przyszłość, zmuszające do szukania odpowiedzi.2023 ROKIEM NAUKI

Planujemy ogłoszenie roku 2023 rokiem nauki z uwagi na 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Kluczowym punktem przygotowań do obchodów byłaby budowa kilkudziesięciu małych „Centrów Nauki Kopernik” w powiatach lub związkach powiatów.ROZWÓJ MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL

Zagwarantujemy finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na kolejne lata. Troska o trwałość i rozwój instytucji upamiętniających Polaków walczących z komunistycznym systemem represji, to spełnienie naszego patriotycznego obowiązku.Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w dokumencie programowym.
Zachęcamy do jego pobrania.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now